CZ EN

Finanční úschovy - nemovitosti

Advokátní úschovy finančních prostředků se provádějí zejména v souvislosti:

 • s prodejem a koupí nemovitostí  - budov, nebytových prostor, rodinných domů, bytů, pozemků,
 • a to při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvy,
 • kdy vydání finančních prostředků je obvykle vázáno na předložení výpisu z katastru nemovitostí
 • a může být spojeno s úhradou daně z převodu nemovitostí (finanční částka je přímo zaslána na účet finančního úřadu)

Finanční prostředky jsou uloženy na speciálních účtech bankovních ústavů a jsou dle přání klienta úročeny či nikoliv. Částky do 15.000,- EUR lze na základě dohody s klientem převzít v hotovosti. Ostatní platby jsou prováděny vždy bezhotovostní.

Proč advokátní úschova:

 • je levnější než notářská
 • je prováděna nestrannou a renomovanou advokátní kanceláří
 • je jistým prostředkem zajištění zaplacení kupní ceny prodávajícímu
 • je jistým prostředkem bezvadného převodu nemovitosti kupujícímu

Důvody prodávajícího

 • ne vždy je kupující ochoten zaplatit kupní cenu prodávajícímu již při podpisu smlouvy. Důvodem je zejména obava kupujícího z toho, že se nemusí stát ve stanovené době vlastníkem nemovitosti nebo že nemovitost bude zatížena právem třetí osoby (zástava, nájem apod.)

Důvody kupujícího

 • kupovaná nemovitost může mít skrytou vadu nebo může být zatížená právem třetích osob, které není zapsáno ve výpisu z katastru (nájem, věcná břemena nezapsaná v katastru atd.), 
 • kupovaná nemovitost může být zatížena soudním sporem
 • obava z toho, že k zatížení nemovitosti dojde v mezidobí od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvy do doby nabytí vlastnictví
 • obava z problematického zpětného získání zaplacené kupní ceny v případě, že nedojde k převodu nebo dojde k zatížení nemovitosti
 • zajištění zaplacení daně z převodu nemovitostí pro případ, že prodávající ji neuhradí – kupující je ze zákona ručitelem zaplacení daně z převodu nemovitostí. Proto je riziko nezaplacení vyloučeno tím, že daň je zaplacena přímo z úschovy na účet finančního úřadu.

Kdy využít advokátní úschovu:

 • při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí - Advokátní úschova slouží také ke složení tzv. rezervační zálohy, která je následně započtena na kupní cenu. V případě, že nedojde k uzavření kupní smlouvy a nabytí nemovitosti do vlastnictví kupujícího, je záloha vrácena zpět kupujícímu.
 • při uzavření kupní smlouvy – Kupní cena je do doby bezproblémového nabytí vlastnictví k nemovitostem ze strany kupujícího uložena v úschově a teprve až jsou splněny všechny podmínky kupní smlouvy, pak je kupní cena vyplacena prodávajícímu. Část kupní ceny může být použita na zaplacení daně z převodu nemovitostí.

Jak postupovat:

 • s prodávajícím a kupujícím je za odborné asistence naší kanceláře sepsána zvláštní smlouva o úschově (tzv.svěřenecká smlouva), v níž je individuálně, dle pokynů smluvních stran, sjednáno, za jakých okolností dojde k uvolnění finančních prostředků z úschovy (nejčastěji předložení výpisu z katastru bez zatížení)
 • kupní cena či její dohodnutá část, bude vložena na účet úschov (tento je oddělený od účtů jiných klientů či naší kanceláře – tyto prostředky tak nemohou být předmětem exekuce ani nemohou sloužit jako zajištění závazků)
 • v případě že nastanou sjednané podmínky (je předložen výpis z katastru) dojde k uvolnění kupní ceny prodávajícímu
 • při nesplnění sjednaných podmínek (nedojde do určité doby k převodu, nemovitosti budou zatíženy zástavou či nájmem apod.) dojde k uvolnění kupní ceny kupujícímu